• 1. AFSLUITEN VAN DE KOOP

  In de mate dat de koper een bestelbon getekend heeft, is hij gehouden door al de bepalingen vermeld op de bestelbon, zowel aan de voor­zijde als achterzijde.

  2. VOORWERP VAN DE LEVERING

  Gewichten, afmetingen, vermogens, prijzen, rendementen, eventuele toebehoren en andere gegevens die voorkomen in de catalogi, folders, omzetbrieven, reclame-advertenties, gravures en prijslijsten, worden gegeven ten titel van inlichting en kunnen afwijken van de realiteit. Deze gegevens bezitten slechts een bindende waarde indien het con­tract dit uitdrukkelijk vermeldt.

  3. LEVERING

  Behoudens strijding beding gaan al de leveringstermijnen in vanaf de laatste data

  a)  de datum van ontstaan van de overeenkomst zoals bepaald onder art. 1

  b)  de datum waarom de verkoper kennis krijgt van de verlenging van een geldige invoervergunning, wanneer dergelijke vergunning nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

  c)  de datum van ontvangst van het voorschot door de koper indien de overeenkomst er een voor het beginnen van de fabricage voorziet.

  Indien de aankoper niet in ontvangst neemt op de datum die in de overeenkomst vermeld wordt, is hij niettemin verplicht de normale ver­valdag van de aan de levering verbonden betaling niet uit te stellen. De verkoper zorgt voor het opslaan van het materieel op kosten en risico van de aankoper. Het materieel wordt verzekerd door de verkoper op verzoek van de aankoper en op kosten van deze laatste.

  Zullen worden beschouwd als oorzaak van vrijstelling, indien ze ont­staan na het afsluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan beletten de arbeidsconflikten en alle andere oorzaken zoals brand, mobilisatie, opvordering, embargo, verbod van overmaken van de viezen, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen gebrek aan bevoorrading, energiebeperkingen indien deze onafhankelijk zijn van de wil van de partijen.

  4. WAARBORGEN

  De verkoper waarborgt een nieuw geleverd materieel tegen elk materi­eel- of constructiegebrek gedurende een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum, behalve indien een afwijkende opzeg van deze waarborg in het kontrakt wordt vermeld.

  De klant die beweert dat er een gebrek of tekort is aan het verkochte materieel, is gehouden aan de verkoper hiervan onmiddelijk en schrif­telijk te verwittigen. Hij dient het bestaan van het door hem beweerde gebrek te bewijzen en op zijn kosten aan de verkoper de stukken die hij gebrekkig oordeelt terug te sturen voor onderzoek.

  De herstelling of de omruiling zullen namelijk geen aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding, noch welke deelname ook van de ver­koper in de nodige arbeidskosten voor het demonteren en monteren, noch in de kosten van vervoer of installatie, noch in de kosten ten gevolge van immobilisatie van het materieel.

  De vervangen vervangstukken blijven onze eigendom.

  Wanneer het materieel dag en nacht wordt gebruikt, dan wordt de waarborg van rechtswege met de helft verminderd. Zij houdt van rechtswege op indien de koper herstellingswerken uitgevoerd of laten uitvoeren heeft, of in geval van wijziging door de koper aan de ma­chine aangebracht, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toelating van de verkoper.

  Volgens uitdrukkelijke overeenkomst is onze waarborg strikt beperkt binnen de hierboven aangeduide grenzen. Zij kan niet worden uitge­breid tot breuken, beschadiging, ongevallen, enz., die te wijten zijn aan overdreven of abnormaal gebruik, een gebrek aan zorg of een tekort aan onderhoud, een verzuim of een onervarenheid van degenen zich van het materieel bedienen.

  Indien de verzending uitgesteld is wordt de duur van de waarborg ver­lengd met de duur van de vertraging ten einde de aankoper toe te laten de duur van de proefperiode van het materieel volledig te benutten.

  5. AANVAARDING

  Het ondertekenen door de klant van het bewijs van ontvangst sluit aanvaarding van de levering in zich.

  6. VERVOER

  Al onze verkopen gebeuren vertrek uit onze magazijnen en trans­portkosten zijn in alle gevallen ten laste van de klant. Wanneer de verkoper zicht met het vervoer belast, handeld hij enkel als lastheb­ber van de klant. De koopwaren, zelfs vrachtvrij verzonden, reizen op risico van de klant, aan dewelke het alleen toekomt in de staat van de colli en de koopwaren na te gaan bij hun aankomst ten einde gebeurlijk zijn verhaal tegen de vervoerders te kunnen nemen.

  7. RECHTSMACHT

  Alle betwistingen tussen partijen zullen onderworpen worden aan de Rechtbank van Dendermonde, zelfs in geval van meerderheid van verweerders, incidentele eis of oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels.

  Elke factuur onbetaald op de vervaldag draagt van rechtswege en zon­der ingebrekstelling intrest gelijk aan 12% per jaar.

  Het aanvaarden van een wissel door de schuldenaar, na het verzen­den van de factuur, veroorzaakt geen schuldvernieuwing en het be­drag van de schuldvordering blijft altijd verschuldigd op basis van de facturen. Door het feit alleen van niet-betaling van de factuur op haar vervaldag zal haar bedrag met volle recht en zonder aanmaning met 15% vermeerderd worden en dit met een minimum van 25 € als scha­devergoeding, verschuldigd voor het nadeel voortspruitend uit de laat­tijdige uitvoering van de verplichting van betaling.

  8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN VERBREKEN VAN DE VERKOOP

  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte machines en al hun toebehoren onze uitsluitende eigendom blijven, zolang de koper niet al zijn verplichtingen nagekomen is en te weten zolang hij niet de volledige verkoopprijs, de eventuele verwijlintresten en als de toebehoren betaald heeft.

  Het is de aankoper verboden het verkochte materieel hetzij te ver­kopen, hetzij aan een derde in pand te geven en in elk geval er over te beschikken op welke manier het ook zijn vooraleer de hierboven vastgestelde prijs ervan integraal betaald is.

  Voor het geval om welke reden het ook weze, de koper zijn verplich­tingen niet intergraal zou naleven en zich namelijk zou onthouden in geval van achtereenvolgende afbetaling, de sommen te betalen die hij ons schuldig is, zelfs voor een voorgaande levering op de overeengekomen vervaldagen, bijvoorbeeld door een effect te laten protesteren, of door het overhandigen van een cheque die niet onmid­dellijk zou kunnen worden geïnd, zoals voor het geval waar hij een betwisting zou opwerpen voor een vroegere levering, zal de verkoop van rechtswege verbroken zijn zonder voorafgaande aanmaning en dit ten onze voordele, zo dit onze wil is en vanaf de dag waarop wij deze wil zouden uiten door aangetekend schrijven. Het ontvangstbewijs van het Bestuur der Posterijen zal naar uitdrukkelijke overeenkomst als voldoende bewijs aangenomen worden voor deze wilsuiting. In geval van verbreking zullen alle sommen die de koper ons zal gestort hebben in uitvoering van de koop ons behouden blijven ten titel van forfaitaire en onverminderbare strafclausule, het minimum van deze vergoeding wordt vastgelegd op 33% van de verkoopprijs, onverminderd nochtans verdere schadevergoeding zo nodig, bovendien zullen wij het recht hebben onmiddellijk de machines en toebehoren terug te nemen, daar waar zij zicht bevinden, de kosten van ontmanteling, vervoer, enz. ten laste van de koper zijnde. Deze laatste zal de verplichting heb­ben ons deze verwijdering te laten uitvoeren op straf, onverminderd alle andere vergoedingen, ons een som van 25 € per dag te moeten betalen, ten titel van forfaitaire en definitieve schadevergoeding, en niet alleen dreigend vanaf de dag die wij zullen hebben vastgesteld voor deze afhaling tot op het ogenblik dat wij in het bezit van de ma­chines zullen zijn.

   

  Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, behouden wij ons bovendien het recht voor, de akte die de verkoop vaststelt, te laten overschrij­ven ten einde ons een voorrecht toe te kennen op de machines die het voorwerp van die verkoop uitmaken. Dit in het vooruitzicht van het geval waar de bovenstaande beschikking betreffende het voor­behoud van eigendom en ons recht de koop te verbreken, om welke reden ook hun uitwerking niet zouden kunnen hebben. Deze over­schrijving mag nooit beschouwd als een verzaking van onzentwege aan deze beschikking.