• Artikel 1 : Rechtsgeldigheid

  Onderhavige huurvoorwaarden zijn in twee exemplaren opgesteld; een van de exemplaren moet, ondertekend voor akkoord, binnen 48 uur aan de verhuurder teruggezonden worden. lndien dit niet gedaan wordt, worden onderhavige voorwaarden beschouwd dat deze door de huurder geaccepteerd zijn hetgeen tevens geldt voor het huurcontract.

  Artikel 2: Overhandiging en terugname van het gehuurde materieel

  De huur wordt van kracht op de dag waarop het materieel aan de huurder of zijn vervoerder geleverd wordt indien deze overhandiging plaats heeft voor twaalf uur's middags en de volgende morgen indien de overhandiging na twaalf uur's middags plaats heeft: de huur loopt af op de dag waarop het materieel aan de verhuurder teruggegeven wordt.
  Een verzendingsbiljet zal aangeboden worden voor ontvangst van het materieel terwijl een teruggavebon de huurperiode afsluit.
  Levering en teruggave hebben steeds plaats in de magazijnen of depots van de huurder, alle vervoer, behandelingen (lossen of laden), enz. hebben plaats op kosten van de huurder en op zijn eigen risico.
  Het vooraf gereserveerde materieel moet op de afgesproken dag afgenomen worden; indien dit niet gebeurt, wordt het contract van rechtswege verbroken zonder verdere ingebrekestelling; in een dergelijk geval is de tegenwaarde van één week huur verschuldigd.

  Artikel 3: Reinheid

  Het gehuurde materieel wordt steeds in perfect propere toestand geleverd : de reservoirs zijn met brandstof en olie gevuld en, indien dit geval zich voordoet, met de benodigde gereedschappen.
  Het materieel moet in dezelfde toestand teruggegeven worden, in het bijzonder is het de huurder verboden het materieel te schilderen, hierop opschriften of reclame aan te brengen, iedere aanwezige of andere kentekenplaat te vewijderen of op een op andere wijze het mechanische gedeelte of de kenmerken van het materieel te wijzigen.

  Artikel 4: Bedrijfstoestand en onderhoud

  De huurder erkent dat het verhuurde materieel zich in een uitstekende bedrijfstoestand en onderhoud bevindt. Hij verbindt zich ertoe het materieel in dezelfde toestand terug te geven.

  Artikel 5: Proces-verbaal

  Bij de terugkeer van het materieel zal in aanwezigheid van de huurder of zijn vertegenwoordiger tot een grondig onderzoek overgegaan worden. Er zal een lijst met de ontbrekende of beschadigde onderdelen opgesteld worden en aan de huurder overgemaakt worden. Vijf dagen na ontvangst van deze lijst en de schatting van de kosten voor herstel of het opnieuw in een goede bedrijfstoestand brengen, zal de huurder niet meer het recht hebben genoemde ontbrekende onderdelen en herstelkosten te betwisten. Hij zal verplicht zijn om onmiddellijk aan de verhuurder de rekening te betalen met betrekking tot de kosten van vervanging, herstel en stilstand van het materieel een en ander met dien verstande, dat de vergoedingen wegens stilstand van het materieel berekend zullen worden op basis van de gemiddelde dagelijkse kosten voor de huur zoals overeengekomen tussen de partijen voor de huur van het gehele verhuurde materieel. De huurder zal zich op geen enkele wijze kunnen beroepen op zijn eventuele afwezigheid bij de vaststellingen waartoe bij de terugkeer van het materieel overgegaan zal worden. lndien dit geval zich voordoet, wordt de door de verhuurder gedane eenzijdige schatting aan de huurder opgelegd die uitdrukkelijk eraan verzaakt zich te beroepen op het feit dat deze schatting niet op tegenspraak verricht werd.

  Artikel 6: Kennisgeving van de instructies

  De huurder wordt geacht kennisgeving van de voorschriften en instructies ontvangen te hebben voor het in bedrijf stellen, het onderhoud en de werking van het materieel bij levering. Het ligt dus op zijn weg om wanneer dit geval zich voordoet, aan het personeel van de verhuurder alle nuttige aanwijzingen te vragen.

  Artikel 7: Onderhoud en herstel

  De huurder verbindt zich ertoe deze voorschriften nauwkeurig op te volgen en over te gaan tot een vakbekwaam en passend onderhoud waarbij rekening gehouden wordt met de gebruiks aanwijzing die met name omvat:
  1) het dagelijks controleren van het oliepeil van de compressoren en motoren en eventueel het toevoegen van de in de gebruiksaanwijzing aangegeven oliesoorten.
  2) het toezien op de horizontale stand van de installatie van de compressoren.
  3) het dagelijks overgaan, indien nodig, tot de afvoer van het condensaat uit het luchtreservoir.
  De levering van de benodigde middelen, olie, brandslot, enz. is voor rekening van de huurder.
  De huurder dient de verhuurder onmiddellijk te verwittigen van de herstellingen die wegens de normale slijtage van het materieel noodzakelijk geworden zijn: de verhuurder zal deze herstellingen uitvoeren of doen uitvoeren op zijn kosten. Er kan van de verhuurder geen enkele vergoeding wegens onderbreking van het bedrijf gevraagd worden.
  De herstellingen die noodzakelijk blijken te zijn als gevolg van een nalatigheid van de huurder of wegens een geval van overmacht, moeten eveneens onmiddellijk ter kennis van de verhuurder gebracht worden. Deze herstellingen mogen slechts door de verhuurder of volgens zijn instructies uitgevoerd worden. De kosten zijn voor rekening van de huurder. Er kan geen enkele vergoeding wegens onderbreking van de werkzaamheden gevraagd worden.
  Het is de huurder ten strengste verboden tot herstellingen door zijn eigen personeel te doen overgaan of door andere herstellers dan de verhuurder.

  Artikel 8: lnspectiebezoeken

  De verhuurder behoudt zich het recht voor inspectiebezoeken te verrichten teneinde na te kunnen gaan of de instructies met betrekking tot het onderhoud nauwkeurig opgevolgd worden.
  Deze bezoeken zijn gratis voor zover deze geen enkele tussenkomst omvatten wegens een verkeerd onderhoud. De herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder voor zover deze niet toegeschreven moeten worden aan onnauwkeurig gebruik van het materieel door de huurder.

  Artikel 9: Duur van de huur

  De overeengekomen duur van de huur wordt in het contract vastgesteld. Een onderbreking in het werk van de huurder, ongeacht wegens welke reden dan ook (ongunstige weersomstandigheden, staking, stilstand van het materieel, enz.) rechtvaardigt in geen geval een vermindering van de overeengekomen huurprijs. lndien de huurder de overeengekomen duur wenst te verlengen, is hij verplicht de verhuurder hiervan in kennis te stellen, en zulks, minstens vijf dagen voor de afloop van het contract. De verhuurder behoudt zich het recht voor geen gevolg aan dit verzoek te geven zonder dat hij ertoe verplicht is de reden hiervan aan de huurder nader aan te duiden. De verhuurder behoudt zich tevens het recht voor zijn materieel terug te nemen op ongeacht welk ogenblik en ongeacht waar het materieel zich bevindt in geval van een beschadiging hiervan wegens een tekort aan verzorging van de zijde van de huurder of wanneer de huurder in zijn verplichtingen tekort schiet.

  Artikel 10: Werk in twee of drie ploegen

  De verhuurder verhuurt zijn materieel op basis van een normale werkdag, een veertiguren werkweek of een maand van 175 uren. De extradagen en overuren worden verhoudingsgewijs extra in rekening gebracht. Wanneer de huurder het materieel in twee ploegen ofwel 16u per dag wenst te gebfuiken of in drie ploegen ofwel 24 uur per dag, is hij verplicht de verhuurder hiervan bij de ondertekening van het contract in kennis te stellen of zodra een dergelijk gebruik overwogen wordt.
  Voor de tweede ploeg brengt de verhuurder 75% van de basisprijs in rekening en 50% voor de derde ploeg.

  Artikel 11: Betaling

  Voor de betaling van de in het contract vastgelegde huurprijs is iedere termijn vooraf verschuldigd; de eerste termijn dient betaald te worden bij het afhalen van het materieel en de volgende termijnen bij het voorleggen van de factuur door de verhuurder. Deze betalingen dienen op de Zetel van de verhuurder verricht te worden, contant en zonder enige korting. Er wordt in gemeenschappelijk overleg overeengekomen dat de vastgestelde prijs niet de andere kosten omvat die uit het gebruik van het materieel voortvloeien zoals herstel en arbeidslonen, vervoer, brandstof en smeerolie, enz. Tussen de partijen wordt overeengekomen dat in geval van niet-betaling van de huurprijs op zijn normale vervaldag de huurder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld kan worden om dit verzuim binnen de 48 uren te herstellen. Wanneer deze termijn verstreken is, kan de huurovereenkomst door de verhuurder van rechtswege verbroken worden zonder dat hij ertoe verplicht is eenderwelke rechtsformaliteit le vervullen. Wanneer de verhuurder het besluit neemt zijn rechl tot verbreking van het contract uit te oefenen, kan hij onmiddellijk het verhuurde materieel opnieuw in zijn bezit nemen, zonder een of andere procedureformaliteit en ongeacht op welke plaats dit materieel zich bevindt. De eventuele zegel- en registratierechten voor onderhavig contract zijn voor rekening van de huurder alsmede alle huidige of toekomstige taksen. ledere op de vervaldag onbetaald gebleven rekening brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente op die 2% hoger ligt dan de discontovoet van de Nationale Bank. Het accepteren van een wissel door de debiteur heeft geen enkele schuldvernieuwing tot gevolg; het bedrag van de schuldvordering blijft steeds verschuldigd op basis van fakturen. Wanneer een faktuur op haar vervaldag niet betaald wordt, wordt het bedrag van deze faktuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% (met een minimum van € 75 bij wijze van globaal en onherleidbaar boetebeding).

  Artikel 12: Waarborg

  Het in het contract vastgelegde bedrag van de waarborg dient aan de verhuurder uiterlijk op het ogenblik waarop het materieel afgehaald wordt betaald te worden. Er wordt overeengekomen dat deze waarborg als onderpand dient voor het naleven van de voorwaarden van onderhavig contract, de waarborg zou met name dienen als dekkingssom voor de verhuurder indien geweigerd wordt de huurprijs te betalen.

  Artikel 13: Plaats van het werk

  Het contract dient steeds duidelijk de plaats te vermelden waar het materieel gebruikt wordt. Dit materieel zal nooit (behoudens een speciale overeenkomsl en voorafgaande en schriftelijke toestemming van der verhuurder) het Belgisch grondgebied verlaten. Wanneer de plaats van het werk gewijzigd wordt (verandering van bouwplaats) en teneinde de toestand van zijn materieel op elk ogenblik te kunnen inspekteren en controleren, verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

  Artikel 14: Onderverhuring, beslaglegging, enz.

  Het is de huurder verboden het verhuurde materieel onder te verhuren, dit in onderpand te geven, het bij wijze van waarborg te belasten of zich hiervan te ontdoen, ongeacht op grond waarvan dan ook. De huurder verbindt zich ertoe alle geeigende maatregelen te treffen om het verhuurde materieel te onttrekken aan iedere beslaglegging en met name de eigenaar van het gebouw waar het verhuurde materieel zich bevindt ervan in kennis te stellen dat dit materieel het eigendom van de verhuurder is, een en ander met dien verstande dat de huurder wat hem betreft een aangetekend schrijven aan genoemde eigenaar zal doen toekomen van wie de huurder, alvorens het materieel te komen afhalen, naam en adres aan de verhuurder bekend dient te maken. De door de huurder aan de eigenaar te geven verwittiging dient het voorwerp te vormen van een speciale kennisgeving die eveneens per aangetekend schrijven gedaan moet worden. Zoals gebruikelijk is op het gebied van huur en verhuur, verbindt de huurder zich ertoe, daar het gehuurde materieel in geen geval mag dienen als waarborg voor de betaling van de huurprijs, aan de eigenaar van het gebouwen op de plaatsen en/of lokalen waar hij het materieel zal opstellen ter kennis te brengen dat dit materieel verhuurd wordt en het eigendom van de verhuurder blijfl. Wanneer een derde persoon tijdens de duur van de verhuring aanspraken doet gelden, hetzij door een beslaglegging, hetzij door verzet, is de huurder verplicht onmiddellik de verhuurder hiervan in kennis te stellen zodat laatstgenoemde zijn rechten van eigenaar op het betreffende materieel kan laten gelden. Wanneer de huurder deze verbintenis niet gestand doet, zal hij verantwoordelijk ten opzichte van de verhuurder beschouwd worden voor ieder verlies of nadeel dat hieruit voor laatstgenoemde zou kunnen voortvloeien.

  Artikel 15: Verzekeringen

  De huurder verbindt zich ertoe bij een erkende verzekeringsmaatschappij in België een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden aan te gaan ter dekking van zijn eigen aansprakelijkheid alsmede die van de verhuurder en aan laatstgenoemde het bewijs van de dekking toe te zenden (betaling, premie, enz.). Deze verzekering moet alle risico's van de wettelijke aansprakelijkheid, dervingskosten inbegrepen, waarborgen, diefstal, brand, enz. die in verband staan met het gebruik van het gehuurde materieel. De huurder heeft de verplichting elk eventueel schadegeval aan zijn verzekeringsmaatschappij aan te geven, en dit binnen de 24 uur, met het oog op het uitvoeren van een tegensprekelijk onderzoek. Door het feit het materieel te accepteren gaat de huurder ermede uitdrukkelijk akkoord de verhuurder te ontheffen van eenderwelke aansprakelijkheid die hem ten laste gelegd kan worden in hoedanigheid van eigenaar van het materieel ten opzichte van zichzelf en/of zijn personeel en/of zijn eigenaar en/of zijn goederen en/of de personen en de goederen van eender welke derde personen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als het gevolg van het gebruik van het materieel door de huurder of zijn personeel oÍ iedere andere persoon of tijdens zijn vervoer.

  Artikel 16: Verlies van het materieel

  Het totale verlies van het materieel, ongeacht op grond waarvan dan ook, dat zich tijdens de periode van de huur voorgedaan heeft, houdt in dat de huurder aan de verhuurder de in het huurcontract vastgelegde globale waarde verschuldigd is. ledere ernstige schade die aan een tekortkoming van de huurder toegeschreven moet worden, geeft de verhuurder machtiging de volledige betaling van het materieel op te eisen (volgens de waarde die in de bijzondere voorwaarden aangegeven staat). Na betaling van dit bedrag, wordt het materieel het eigendom van de huurder.

  Artikel 17: Rechtsbevoegdheid

  ln geval van geschillen is alleen de Rechtbank te Dendermonde bevoegd.