• Artikel 1 : Rechtsgeldigheid

  Onderhavige huurvoorwaarden zijn in twee opgestelde exemplaren; een van de exemplaren moet, ondertekend voor akkoord, binnen 48 uur aan de verhuurder teruggezonden worden. In ditdien niet gedaan wordt, worden onderhavige voorwaarden beschouwd als dit door de huurder geaccepteerd zijn wat ook geldt voor het huurcontract.

  Artikel 2: Overhandiging en terugname van het gehuurde materieel

  De huur is van kracht op de dag waarop het materieel aan de huurder van zijn vervoerder geleverd wordt als deze overhandiging plaats heeft voor twaalf uur middagen en de volgende morgen als de overhandiging na twaalf uur middags plaats heeft: de huur loopt af op de dag waarop het materieel aan de verhuurder teruggegeven wordt.
  Een verzendingsbiljet zal worden aangeboden voor ontvangst van het materieel terwijl een teruggavebon de huurperiode afsluit.
  Levering en teruggave hebben steeds plaats in de magazijnen van depots van de huurder, alle vervoer, behandelingen (lossen van beladen), enz. kosten van de huurder en op eigen risico.
  Het vooraf gereserveerde materieel moet op de afgesproken dag worden; indien dit niet gebeurt, is het contract van rechtswege verbroken zonder verdere ingebrekestelling; in een dergelijk geval is de tegenwaarde van één week huur verschuldigd.

  Artikel 3: Reinheid

  Het gehuurde materieel is steeds in perfecte staat: de reservoirs zijn met brandstof en olie gevuld en, indien dit geval zich aandient, met de benodigde gereedschappen.
  Het materieel moet in dezelfde toestand teruggegeven worden, in het bijzonder is de huurder verboden het materieel te schilderen, hierop opschriften van reclame aan te brengen, elke aanwezige van een andere kentekenplaat te vewijderen van op een andere wijze het mechanische gedeelte van de kenmerken van het materieel te wijzigen.

  Artikel 4: Bedrijfstoestand en onderhoud

  De huurder erkent dat het verhuurde materieel zich in een uitstekende bedrijfstoestand en onderhoud bevindt. Hij verbindt zich met het materieel in dezelfde toestand terug te geven.

  Artikel 5: Proces-verbaal

  Bij de terugkeer van het materieel zal in aanwezigheid van de huurder van zijn vertegenwoordiger tot een grondig onderzoek overgegaan worden. Er zal een lijst met de ontbrekende van beschadigde onderdelen opgesteld worden en aan de huurder overgemaakt worden. Vijf dagen na ontvangst van deze lijst en de schatting van de kosten voor herstel van het opnieuw in een goede bedrijfstoestand brengen, zal de huurder niet meer het recht hebben op ontbrekende onderdelen en herstelkosten te betwisten. Hij zal verplicht zijn om direct aan de verhuurder de rekening te betalen tot de kosten van vervanging, herstel en stilstand van het materieel een en ander met dien verstande, dat de vergoedingen wegens stilstand van het materieel berekend zullen worden op basis van de gemiddelde dagelijkse kosten voor de huur zoals overeengekomen tussen de partijen voor de huur van het gehele verhuurde materieel. De huurder zal zich op geen enkele wijze beroepen op zijn eventuele afwezigheid bij de vaststellingen waartoe bij de terugkeer van het materieel overgegaan zal worden. In dit geval zich doen, wordt de door de verhuurder gedane eenzijdige schatting aan de huurder opgelegd die zich uitdrukkelijk aan beroepen op het feit dat deze schatting niet op tegenspraak verricht werd.

  Artikel 6: Kennisgeving van de instructies

  De huurder wordt geïnformeerd over de voorschriften en instructies die worden ontvangen voor het in bedrijf stellen, het onderhoud en de werking van het materieel bij levering. Het ligt dus op zijn weg om wanneer dit geval zich aan het werk gaat, aan het personeel van de verhuurder alle nuttige aanwijzingen te vragen.

  Artikel 7: Onderhoud en herstel

  De huurder verbindt zich met deze voorschriften nauwkeurig op te volgen
  en over te gaan naar een vakbekwaam en passend onderhoud waarbij rekening gehouden wordt met de gebruiksaanduiding die met naam omvat: 1) de dagelijkse controle van het oliepeil van de compressoren en motoren en eventueel de toevoegen van de in het gebruiksaanwijzing aangegeven oliesoorten.
  2) het toezien op de horizontale stand van de installatie van de compressoren.
  3) de dagelijkse overgaan, indien nodig, tot de afvoer van het condensaat uit het luchtreservoir.
  De levering van de benodigde middelen, olie, brandslot, enz. is voor rekening van de huurder.
  De huurder dient de verhuurder onmiddellijk te verwittigen van de herstellingen die door de normale slijtage van het materieel noodzakelijk worden geworden zijn: de verhuurder zal deze herstellingen uitvoeren van doen op zijn kosten. Er kan van de verhuurder geen enkele vergoeding voor onderbreking van het bedrijf gevraagd worden.
  De herstellingen die noodzakelijk blijken te zijn als gevolg van een nalatigheid van de huurder van een geval van overmacht, moeten ook onmiddellijk ter kennis van de verhuurder gebracht worden. Deze herstellingen mogen slechts door de verhuurder van volgens zijn instructies uitgevoerd worden. De kosten zijn voor rekening van de huurder. Er kan geen enkele vergoeding zijn voor onderbreking van de werkzaamheden die worden.
  Het is de huurder tien strengste verboden tot herstellingen door zijn eigen personeel te doen door andere herstellers dan de verhuurder.

  Artikel 8: Inspectiebezoeken

  De verhuurder behoudt het recht voor inspectiebezoeken om de instructies te kunnen volgen tot het onderhoud dat nauwkeurig wordt opgevolgd.
  Deze bezoeken zijn gratis voor het zien van een enkele tussenkomst die een verkeerd onderhoud vereist. De herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder voor zover dit niet toegeschreven moet worden aan onnauwkeurig gebruik van het materieel door de huurder.

  Artikel 9: Duur van de huur

  De duur van de huur wordt in het contract vastgesteld. Een onderbreking in het werk van de huurder, ongeacht welke reden dan ook (ongunstige weersomstandigheden, staking, stilstand van het materieel, enz.) rechtvaardigt in geen geval een vermindering van de overeengekomen huurprijs. Indien de huurder de overeengekomen duur wenst te verlengen, is hij verplicht de verhuurder dit in kennis te stellen, en zulks, minstens vijf dagen voor de afloop van het contract. De verhuurder behoudt het recht voor geen gevolg aan dit verzoek te geven zonder dat hij verplicht is de reden dat de huurder nadert aan de duiden. De verhuurder behoudt zich ook het recht voor zijn materieel terug te nemen op welk moment en ongeacht waar het materieel zich bevindt in geval van een beschadiging van een tekort aan verzorging van de zijde van de huurder van wanneer de huurder in verplichtingen tekort schiet.

  Artikel 10: Werk in twee van drie ploegen

  De verhuurder verhuurt zijn materieel op basis van een normale werkdag, een veertiguren werkweek van een maand van 175 uur. De extra dagen en overuren worden verhoudingsgewijs extra in rekening gebracht. Wanneer de huurder het materieel in twee ploegen ofwel 16u per dag wenst te gebfuiken van in drie ploegen ofwel 24 uur per dag, is hij verplicht de verhuurder bij de ondertekening van het contract in kennis te stellen van zodra een dergelijk gebruik overwogen wordt.
  Voor de tweede ploeg brengt de verhuurder 75% van de basisprijs in rekening en 50% voor de derde ploeg.

  Artikel 11: Betaling

  Voor de betaling van de in het contract vastgelegde huurprijs is elke termijn vooraf verschuldigd; de eerste termijn moet betaald worden bij de afhalen van het materieel en de termijnen bij het voorleggen van de factuur door de verhuurder. De betalingen dienen op de Zetel van de verhuurder verricht te worden, contant en zonder enige korting. Er wordt in gemeenschappelijk overleg overeengekomen dat de vastgestelde prijs niet de andere kosten omvat die uit het gebruik van het materieel voortvloeien zoals herstel en arbeidslonen, vervoer, brandstof en smeerolie, enz. Tussen de partijen wordt overeengekomen dat in geval van niet-betaling van de huurprijs op zijn normale vervaldag de huurder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld kan worden om dit verzuim binnen de 48 uren te herstellen. Wanneer deze termijn verstreken is, kan de huurovereenkomst door de verhuurder van rechtswege verbroken worden zonder dat hij verplicht is eenderwelke rechtsformaliteit le vervullen. Wanneer de verhuurder het besluit neemt zijn rechl tot verbreking van het contract uit te oefenen, kan hij onmiddellijk de verhuurde materieel opnieuw in zijn bezit nemen, zonder een van andere procedureformaliteit en ongeacht op welke plaats dit materieel zich bevindt. De eventuele zegel- en registratierechten voor onderhavig contract zijn voor rekening van de huurder en alle huidige van toekomstige taksen. ledere op de vervaldag onbetaalde rekening brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente op die 2% hoger ligt dan de discontovoet van de Nationale Bank. Het accepteren van een wissel door de debiteur heeft geen enkele schuldvernieuwing tot gevolg; het bedrag van de schuldvordering blijft steeds verschuldigd op basis van fakturen. Wanneer een faktuur op haar vervaldag niet betaald wordt, wordt het bedrag van deze faktuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% (met een minimum van € 75 bij wijze van globaal en onherleidbaar boetebeding).

  Artikel 12: Waarborg

  Het in het contract vastgelegde bedrag van de waarborg dient aan de verhuurder uiterlijk op het moment dat het materieel wordt betaald te worden. Er wordt een regeling verpand voor de waarborg als onderpand dient voor het naleven van de voorwaarden van onderhavig contract, de waarborg zou met naam dienen als dekkingssom voor de verhuurder als geweigerd wordt de huurprijs te betalen.

  Artikel 13: Plaats van het werk

  Het contract moet steeds duidelijk de plaats te vermelden waar het materieel gebruikt wordt. Dit materieel zal nooit (een speciale overeenkomsl en voorafgaande en schriftelijke toestemming van der verhuurder) het Belgische grondgebied verlaten. Wanneer de plaats van het werk gewijzigd wordt (verandering van bouwplaats) en teneinde de toestand van zijn materieel op elk moment te kunnen inspekteren en controleren, verbindt de huurder zich aan de verhuurder hier direct in kennis te stellen.

  Artikel 14: Onderverhuring, beslaglegging, enz.

  Het is de huurder verboden het verhuurde materieel onder te verhuren, dit in onderpand te geven, het bij wijze van waarborg te belasten van zich hier te ontdoen, ongeacht op grond waarvan dan ook. De huurder verbindt zich met alle geeigende maatregelen om het verhuurde materieel te treffen aan elke beslaglegging en met naam de eigenaar van het gebouw waar het verhuurde materieel zich bevindt in kennis te stellen dat dit materieel het eigendom van de verhuurder is, een en ander met dien verstande dat de huurder wat hem betreft een aangetekend schrijven aan genoemde eigenaar zal doen van wie de huurder toekomen, alvorens het materieel te komen afhalen, naam en adres aan de verhuurder bekend dient te maken. De door de huurder aan de eigenaar te geven verwittiging dient het voorwerp te vormen van een speciale kennisgeving die ook per aangetekend schrijven moet worden. Zoals gebruikelijk is op het gebied van huur en verhuur, verbindt de huurder zich ertoe, daar het gehuurde materieel in geen geval mag dienen als waarborg voor de betaling van de huurprijs, aan de eigenaar van de gebouwen op de plaatsen en/of lokalen waar hij het materieel zal opstellen ter kennis te brengen dat dit gehuurde materieel wordt en het eigendom van de verhuurder blijftl. Wanneer een derde persoon tijdens de duur van de verhuring aanspraken doet gelden, hetzij door een beslaglegging, hetzij door verzet, is de huurder verplicht op middellik de verhuurder hier in kennis te stellen zodat zijn rechten van eigenaar op het betreffende materieel kan laten gelden. Wanneer de huurder deze verbintenis niet gestand doet, zal hij verantwoordelijk tien opzichte van de verhuurder beschouwd worden voor elk verlies van nadeel dat hieruit voor laatstgenoemde zou kunnen worden.

  Artikel 15: Verzekeringen

  De huurder verbindt zich bij een erkende verzekeringsmaatschappij in België een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden aan de dekking van zijn eigen aansprakelijkheid en aan bewijs van de dekking te zenden (betaling, premie, enz.). Deze verzekering moet alle risico's van de wettelijke aansprakelijkheid, dervingskosten inbegrepen, waarborgen, diefstal, merk, enz. sterven in verband met het gebruik van het gehuurde materieel. De huurder heeft de verplichting om schade te verzekeren aan zijn verzekeringsmaatschappij aan te geven, en dit binnen de 24 uur, met het oog op de uitvoering van een tegensprekelijk onderzoek. Door het feit dat het materieel te accepteren gaat de huurder ermede uitdrukkelijk akkoord de verhuurder te ontheffen van eenderwelke aansprakelijkheid die hem ten laste gelegd kan worden in hoedanigheid van eigenaar van het materieel tien opzichte van zichzelf en/of zijn personeel en/of zijn eigenaar en/of zijn goederen en/of de personen en de goederen van eender welke derde personen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik van het materieel door de huurder van zijn personeel oÍ elke andere persoon van tijdens zijn vervoer.

  Artikel 16: Verlies van het materieel

  Het totale verlies van het materieel, ongeacht op grond waarvan dan ook, dat zich tijdens de periode van de huur voorgedaan heeft, houdt in dat de huurder aan de verhuurder de in het huurcontract vastgelegde globale waarde verschuldigd is. ledere ernstige schade die aan een tekortkoming van de huurder toegeschreven moet worden, geeft de verhuurder machtiging de volledige betaling van het materieel op te eisen (volgens de waarde die in de bijzondere voorwaarden wordt aangegeven staat). Na betaling van dit bedrag, is het materieel het eigendom van de huurder.

  Artikel 17: Rechtsbevoegdheid

  In geval van geschillen is alleen de Rechtbank bevoegd die tot het rechtsgebied van de verhuurder behoort.